جمعه 24 فروردین 1403  

تماس با ما

تماس با ما.


آبادان - فلکه فرودگاه - جنب فرودگاه بین المللی آیت الله جمی - معاونت آموزشی ، پژوهشی و دانشجویی 
کدپستی : 6313833177 - صندوق پستی : 517


061-53265361
061-53265362
061-53265364
061-53265357