جمعه 24 فروردین 1403  

معرفی کارشناسان مرکز

معرفی کارشناسان مرکز.منا خضیراصل
کارشناس مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی
رشته تحصیلی:مهندسی شیمی
مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

پست الکترونیک
mona.khazirasl@gmail.com

 
 فاطمه خوش آیند 
کارشناس مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی 
رشته تحصیلی: علوم تجربی

مدرک تحصیلی: کارشناسی   
پست الکترونیک

f.khoshayand77@gmail.com